Traditional

廣州蕭都督入朝過嶽州宴餞得冬字

孤城抱大江,節使往朝宗。
果是臺中舊,依然水上逢。
京華遙比日,疲老颯如冬。
竊羨能言鳥,銜恩向九重。

Simplified

广州萧都督入朝过岳州宴饯得冬字

孤城抱大江,节使往朝宗。
果是台中旧,依然水上逢。
京华遥比日,疲老飒如冬。
窃羡能言鸟,衔恩向九重。

Pronunciation

guǎng zhōu xiāo dū dū rù zhāo guò yuè zhōu yàn jiàn dé dōng zì

gū chéng bào dà jiāng , jié shǐ wǎng zhāo zōng 。
guǒ shì tái zhōng jiù , yī rán shuǐ shàng féng 。
jīng huá yáo bǐ rì , pí lǎo sà rú dōng 。
qiè xiàn néng yán niǎo , xián ēn xiàng jiǔ zhòng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.