Traditional

慶金枝

新春入舊年,綻梅萼,一枝先。
隴頭人待信音傳。
算楚岸,未香殘。
小枕風雪憑欄幹。
下簾幕,護輕寒。
年華永占入芳筵。
付尊前,漸成歡。

Simplified

庆金枝

新春入旧年,绽梅萼,一枝先。
陇头人待信音传。
算楚岸,未香残。
小枕风雪凭栏干。
下帘幕,护轻寒。
年华永占入芳筵。
付尊前,渐成欢。

Pronunciation

qìng jīn zhī

xīn chūn rù jiù nián , zhàn méi è , yī zhī xiān 。
lǒng tóu rén dài xìn yīn chuán 。
suàn chǔ àn , wèi xiāng cán 。
xiǎo zhěn fēng xuě píng lán gān 。
xià lián mù , hù qīng hán 。
nián huá yǒng zhān rù fāng yán 。
fù zūn qián , jiàn chéng huān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.