Traditional

廬山歌送至弘法師兼呈薛江州

釋子去兮訪名山,禪舟容與兮住仍前。
猿啾啾兮怨月,江渺渺兮多煙。
東林西林兮入何處,上方下方兮通石路。
連湘接楚饒桂花,事久年深無杏樹。
使君愛人兼愛山,時引雙旌萬木間。
政成人野皆不擾,遂令法侶性安閑。

Simplified

庐山歌送至弘法师兼呈薛江州

释子去兮访名山,禅舟容与兮住仍前。
猿啾啾兮怨月,江渺渺兮多烟。
东林西林兮入何处,上方下方兮通石路。
连湘接楚饶桂花,事久年深无杏树。
使君爱人兼爱山,时引双旌万木间。
政成人野皆不扰,遂令法侣性安闲。

Pronunciation

lú shān gē sòng zhì hóng fǎ shī jiān chéng xuē jiāng zhōu

shì zǐ qù xī fǎng míng shān , chán zhōu róng yǔ xī zhù réng qián 。
yuán jiū jiū xī yuàn yuè , jiāng miǎo miǎo xī duō yān 。
dōng lín xī lín xī rù hé chǔ , shàng fāng xià fāng xī tōng shí lù 。
lián xiāng jiē chǔ ráo guì huā , shì jiǔ nián shēn wú xìng shù 。
shǐ jūn ài rén jiān ài shān , shí yǐn shuāng jīng wàn mù jiān 。
zhèng chéng rén yě jiē bù rǎo , suì líng fǎ lǚ xìng ān xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.