Traditional

應令詩

望別非新館。
開舟即舊灣。
浦喧征棹發。
亭空送客還。
路塵猶向水。
征帆獨背關。

Simplified

应令诗

望别非新馆。
开舟即旧湾。
浦喧征棹发。
亭空送客还。
路尘犹向水。
征帆独背关。

Pronunciation

yīng líng shī

wàng bié fēi xīn guǎn , kāi zhōu jí jiù wān , pǔ xuān zhēng zhào fā , tíng kōng sòng kè huán , lù chén yóu xiàng shuǐ , zhēng fān dú bèi guān ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.