Traditional

府齋感懷酬夢得

府伶呼喚爭先到,家醞提攜動輒隨。
合是人生開眼日,自當年老斂眉時。
丹砂煉作三銖土,玄發看成一把絲。
勞寄新詩遠安慰,不聞枯樹再生枝。

Simplified

府斋感怀酬梦得

府伶呼唤争先到,家酝提携动辄随。
合是人生开眼日,自当年老敛眉时。
丹砂炼作三铢土,玄发看成一把丝。
劳寄新诗远安慰,不闻枯树再生枝。

Pronunciation

fǔ zhāi gǎn huái chóu mèng dé

fǔ líng hū huàn zhēng xiān dào , jiā yùn tí xié dòng zhé suí 。
hé shì rén shēng kāi yǎn rì , zì dāng nián lǎo liǎn méi shí 。
dān shā liàn zuò sān zhū tǔ , xuán fā kàn chéng yī bǎ sī 。
láo jì xīn shī yuǎn ān wèi , bù wén kū shù zài shēng zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.