Traditional

府西池

柳無氣力枝先動,池有波紋冰盡開。
今日不知誰計會,春風春水一時來。

Simplified

府西池

柳无气力枝先动,池有波纹冰尽开。
今日不知谁计会,春风春水一时来。

Pronunciation

fǔ xī chí

liǔ wú qì lì zhī xiān dòng , chí yǒu bō wén bīng jìn kāi 。
jīn rì bù zhī shuí jì huì , chūn fēng chūn shuǐ yī shí lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.