Traditional

度浮橋至南臺

客中多病廢登臨,聞說南臺試一尋;九軌徐行怒濤上,千般橫系大江心。
寺樓鐘鼓催昏曉,墟落雲煙自古今;白發未除豪氣在,醉吹橫笛坐榕陰。

Simplified

度浮桥至南台

客中多病废登临,闻说南台试一寻;九轨徐行怒涛上,千般横系大江心。
寺楼钟鼓催昏晓,墟落云烟自古今;白发未除豪气在,醉吹横笛坐榕阴。

Pronunciation

dù fú qiáo zhì nán tái

kè zhōng duō bìng fèi dēng lín , wén shuō nán tái shì yī xún û jiǔ guǐ xú xíng nù tāo shàng , qiān bān héng xì dà jiāng xīn 。
sì lóu zhōng gǔ cuī hūn xiǎo , xū luò yún yān zì gǔ jīn û bái fā wèi chú háo qì zài , zuì chuī héng dí zuò róng yīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.