Traditional

庭槐

南方饒竹樹,唯有青槐稀。
十種七八死,縱活亦支離。
何此郡庭下,一株獨華滋?
蒙蒙碧煙葉,裊裊黃花枝。
我家渭水上,此樹蔭前墀。
忽向天涯見,憶在故園時。
人生有情感,遇物牽所思。
樹木猶復爾,況見舊親知!

Simplified

庭槐

南方饶竹树,唯有青槐稀。
十种七八死,纵活亦支离。
何此郡庭下,一株独华滋?
蒙蒙碧烟叶,袅袅黄花枝。
我家渭水上,此树荫前墀。
忽向天涯见,忆在故园时。
人生有情感,遇物牵所思。
树木犹复尔,况见旧亲知!

Pronunciation

tíng huái

nán fāng ráo zhú shù , wéi yǒu qīng huái xī 。
shí zhǒng qī bā sǐ , zòng huó yì zhī lí 。
hé cǐ jùn tíng xià , yī zhū dú huá zī ?
mēng mēng bì yān yè , niǎo niǎo huáng huā zhī 。
wǒ jiā wèi shuǐ shàng , cǐ shù yīn qián chí 。
hū xiàng tiān yá jiàn , yì zài gù yuán shí 。
rén shēng yǒu qíng gǎn , yù wù qiān suǒ sī 。
shù mù yóu fù ěr , kuàng jiàn jiù qīn zhī !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.