Traditional

庵中夜興

示疾維摩無侍者,夜闌自掩草庵門。
有情梅影半窗月,相應雞聲十裏村。
紙帳擁裘尋斷夢,地爐撥火暖殘樽。
扶衰又踐新春境,萬事元知不足論。

Simplified

庵中夜兴

示疾维摩无侍者,夜阑自掩草庵门。
有情梅影半窗月,相应鸡声十里村。
纸帐拥裘寻断梦,地炉拨火暖残樽。
扶衰又践新春境,万事元知不足论。

Pronunciation

ān zhōng yè xīng

shì jí wéi mó wú shì zhě , yè lán zì yǎn cǎo ān mén 。
yǒu qíng méi yǐng bàn chuāng yuè , xiāng yīng jī shēng shí lǐ cūn 。
zhǐ zhàng yōng qiú xún duàn mèng , dì lú bō huǒ nuǎn cán zūn 。
fú shuāi yòu jiàn xīn chūn jìng , wàn shì yuán zhī bù zú lùn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.