Traditional

庵中晚思

小庵摩腹獨仿徉,俗事紛紛有底忙?
雲影忽生鴉蔽日,雨聲不斷葉飛霜。
經綸正復慚伊傳,雜駁猶能陋漢唐。
卷盡殘書窗已晚,笑呼童子換爐香。

Simplified

庵中晚思

小庵摩腹独彷徉,俗事纷纷有底忙?
云影忽生鸦蔽日,雨声不断叶飞霜。
经纶正复惭伊传,杂驳犹能陋汉唐。
卷尽残书窗已晚,笑呼童子换炉香。

Pronunciation

ān zhōng wǎn sī

xiǎo ān mó fù dú páng yáng , sú shì fēn fēn yǒu dǐ máng ?
yún yǐng hū shēng yā bì rì , yǔ shēng bù duàn yè fēi shuāng 。
jīng lún zhèng fù cán yī chuán , zá bó yóu néng lòu hàn táng 。
juàn jìn cán shū chuāng yǐ wǎn , xiào hū tóng zǐ huàn lú xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.