Traditional

庵中晨起書觸目

山重水復怯朝寒,一卷窗間袖手看。
朱擔長瓶列雲液,絳囊細字拆龍團。
數峰移自侏儒國,一研來從黯淡灘。
要識放翁頑鈍處,胸中七澤著猶寬。

Simplified

庵中晨起书触目

山重水复怯朝寒,一卷窗间袖手看。
朱担长瓶列云液,绛囊细字拆龙团。
数峰移自侏儒国,一研来从黯淡滩。
要识放翁顽钝处,胸中七泽著犹宽。

Pronunciation

ān zhōng chén qǐ shū chù mù

shān zhòng shuǐ fù qiè zhāo hán , yī juàn chuāng jiān xiù shǒu kàn 。
zhū dān cháng píng liè yún yè , jiàng náng xì zì chāi lóng tuán 。
shù fēng yí zì zhū rú guó , yī yán lái cóng àn dàn tān 。
yào shí fàng wēng wán dùn chǔ , xiōng zhōng qī zé zhù yóu kuān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.