Traditional

庵中晨起書觸目

暉暉初日上簾勾,漠漠清寒透衲裘。
雪棘並棲雙鵲暝,金環斜絆一猿愁。
廉宣臥壑松楠老,王子穿林水石幽。
戲事自憐除未盡,此生行欲散風漚。

Simplified

庵中晨起书触目

晖晖初日上帘勾,漠漠清寒透衲裘。
雪棘并栖双鹊暝,金环斜绊一猿愁。
廉宣卧壑松楠老,王子穿林水石幽。
戏事自怜除未尽,此生行欲散风沤。

Pronunciation

ān zhōng chén qǐ shū chù mù

huī huī chū rì shàng lián gōu , mò mò qīng hán tòu nà qiú 。
xuě jí bìng qī shuāng què míng , jīn huán xié bàn yī yuán chóu 。
lián xuān wò hè sōng nán lǎo , wáng zǐ chuān lín shuǐ shí yōu 。
xì shì zì lián chú wèi jìn , cǐ shēng xíng yù sàn fēng òu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.