Traditional

庵中晨起書觸目

初歸誓墓老鄉邦,手結茆茨近小江。
北渚露沾行藥屐,東廂日射勘書窗。
孤忠自信丹心折,萬事空成雪鬢霜。
長媿宗人白崖老,贈行期我鹿門龐。

Simplified

庵中晨起书触目

初归誓墓老乡邦,手结茆茨近小江。
北渚露沾行药屐,东厢日射勘书窗。
孤忠自信丹心折,万事空成雪鬓霜。
长媿宗人白崖老,赠行期我鹿门庞。

Pronunciation

ān zhōng chén qǐ shū chù mù

chū guī shì mù lǎo xiāng bāng , shǒu jié máo cí jìn xiǎo jiāng 。
běi zhǔ lù zhān xíng yào jī , dōng xiāng rì shè kān shū chuāng 。
gū zhōng zì xìn dān xīn zhē , wàn shì kōng chéng xuě bìn shuāng 。
cháng kuì zōng rén bái yá lǎo , zèng xíng qī wǒ lù mén páng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.