Traditional

庵中雜書

蒲龕坐久暖如春,紙被無聲白似雲。
除卻放生並施藥,更無一事累天君。

Simplified

庵中杂书

蒲龛坐久暖如春,纸被无声白似云。
除却放生并施药,更无一事累天君。

Pronunciation

ān zhōng zá shū

pú kān zuò jiǔ nuǎn rú chūn , zhǐ bèi wú shēng bái sì yún 。
chú què fàng shēng bìng shī yào , gēng wú yī shì léi tiān jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.