Traditional

庵中雜書

萬物並作吾觀復,眾人皆醉我獨醒。
走遍世間無著處,閉門鋤菜伴園丁。

Simplified

庵中杂书

万物并作吾观复,众人皆醉我独醒。
走遍世间无著处,闭门锄菜伴园丁。

Pronunciation

ān zhōng zá shū

wàn wù bìng zuò wú guān fù , zhòng rén jiē zuì wǒ dú xǐng 。
zǒu biàn shì jiān wú zhù chǔ , bì mén chú cài bàn yuán dīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.