Traditional

庵中獨居感懷

身愈龍鍾發愈稀,流年冉冉迫殘暉。
讀書十紙勤雖在,上樹千回事已非。
仗馬曾鳴宜取斥,牧羝雖乳亦忘歸。
余生自笑知何似?
萬裏遼天老令威。

Simplified

庵中独居感怀

身愈龙锺发愈稀,流年冉冉迫残晖。
读书十纸勤虽在,上树千回事已非。
仗马曾鸣宜取斥,牧羝虽乳亦忘归。
余生自笑知何似?
万里辽天老令威。

Pronunciation

ān zhōng dú jū gǎn huái

shēn yù lóng zhōng fā yù xī , liú nián rǎn rǎn pò cán huī 。
dú shū shí zhǐ qín suī zài , shàng shù qiān huí shì yǐ fēi 。
zhàng mǎ zēng míng yí qǔ chì , mù dī suī rǔ yì wàng guī 。
yú shēng zì xiào zhī hé sì ?
wàn lǐ liáo tiān lǎo líng wēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.