Traditional

庵中獨居感懷

自閉庵門不點燈,惰耕村叟罷參僧。
一生已是膠黏日,投老安能夏造冰?
頑面敢辭乾汝唾,蔬餐聊得曲吾肱。
高舂睡熟無多笑,那有禪師解放鷹。

Simplified

庵中独居感怀

自闭庵门不点灯,惰耕村叟罢参僧。
一生已是胶黏日,投老安能夏造冰?
顽面敢辞乾汝唾,蔬餐聊得曲吾肱。
高舂睡熟无多笑,那有禅师解放鹰。

Pronunciation

ān zhōng dú jū gǎn huái

zì bì ān mén bù diǎn dēng , duò gēng cūn sǒu bà cān sēng 。
yī shēng yǐ shì jiāo nián rì , tóu lǎo ān néng xià zào bīng ?
wán miàn gǎn cí qián rǔ tuò , shū cān liáo dé qū wú gōng 。
gāo chōng shuì shú wú duō xiào , nà yǒu chán shī jiě fàng yīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.