Traditional

庵中獨居感懷

無錢溪女亦留魚,有雨東家每借驢。
藜粥數匙晨壓藥,松肪一碗夜觀書。
黃紬被暖閑無厭,白布衫長樂有余。
南陌東阡春事動,放翁作計未全疏。

Simplified

庵中独居感怀

无钱溪女亦留鱼,有雨东家每借驴。
藜粥数匙晨压药,松肪一碗夜观书。
黄紬被暖闲无厌,白布衫长乐有余。
南陌东阡春事动,放翁作计未全疏。

Pronunciation

ān zhōng dú jū gǎn huái

wú qián xī nǚ yì liú yú , yǒu yǔ dōng jiā měi jiè lǘ 。
lí zhōu shù chí chén yā yào , sōng fáng yī wǎn yè guān shū 。
huáng chōu bèi nuǎn xián wú yàn , bái bù shān cháng lè yǒu yú 。
nán mò dōng qiān chūn shì dòng , fàng wēng zuò jì wèi quán shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.