Traditional

庵中紀事用前輩韻

掃灑一庵躬瑣細,蓬戶朝昏手開閉。
荒山斸藥須長鑱,小竈煎茶便短袂。
空中咄咄安用書,身外悠悠固難計。
山僧野叟到即留,麥飯葵羹貴能繼。
久貧奴婢多散去,豈有跣足井椎髻。
負薪長歌過此生,直疑身在鴻荒世。

Simplified

庵中纪事用前辈韵

扫洒一庵躬琐细,蓬户朝昏手开闭。
荒山斸药须长鑱,小灶煎茶便短袂。
空中咄咄安用书,身外悠悠固难计。
山僧野叟到即留,麦饭葵羹贵能继。
久贫奴婢多散去,岂有跣足井椎髻。
负薪长歌过此生,直疑身在鸿荒世。

Pronunciation

ān zhōng jì shì yòng qián bèi yùn

sǎo sǎ yī ān gōng suǒ xì , péng hù zhāo hūn shǒu kāi bì 。
huāng shān zhú yào xū cháng chán , xiǎo zào jiān chá biàn duǎn mèi 。
kōng zhōng duō duō ān yòng shū , shēn wài yōu yōu gù nán jì 。
shān sēng yě sǒu dào jí liú , mài fàn kuí gēng guì néng jì 。
jiǔ pín nú bì duō sàn qù , qǐ yǒu xiǎn zú jǐng zhuī jì 。
fù xīn cháng gē guò cǐ shēng , zhí yí shēn zài hóng huāng shì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.