Traditional

庾樓新歲

歲時銷旅貌,風景觸鄉愁。
牢落江湖意,新年上庾樓。

Simplified

庾楼新岁

岁时销旅貌,风景触乡愁。
牢落江湖意,新年上庾楼。

Pronunciation

yǔ lóu xīn suì

suì shí xiāo lǚ mào , fēng jǐng chù xiāng chóu 。
láo luò jiāng hú yì , xīn nián shàng yǔ lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.