Traditional

庾樓曉望

獨憑朱檻立淩晨,山色初明水色新。
竹霧曉籠銜嶺月,蘋風暖送過江春。
子城陰處猶殘雪,衙鼓聲前未有塵。
三百年來庾樓上,曾經多少望鄉人。

Simplified

庾楼晓望

独凭朱槛立凌晨,山色初明水色新。
竹雾晓笼衔岭月,苹风暖送过江春。
子城阴处犹残雪,衙鼓声前未有尘。
三百年来庾楼上,曾经多少望乡人。

Pronunciation

yǔ lóu xiǎo wàng

dú píng zhū jiàn lì líng chén , shān sè chū míng shuǐ sè xīn 。
zhú wù xiǎo lóng xián lǐng yuè , píng fēng nuǎn sòng guò jiāng chūn 。
zǐ chéng yīn chǔ yóu cán xuě , yá gǔ shēng qián wèi yǒu chén 。
sān bǎi nián lái yǔ lóu shàng , zēng jīng duō shǎo wàng xiāng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.