Traditional

開元寺東池早春

池水暖溫暾,水清波瀲灩。
簇簇青泥中,新蒲葉如劍。
梅房小白裹,柳彩輕黃染。
順氣草薰薰,適情鷗泛泛。
舊遊成夢寐,往事隨陽焱。
芳物感幽懷,一動平生念。

Simplified

开元寺东池早春

池水暖温暾,水清波潋滟。
簇簇青泥中,新蒲叶如剑。
梅房小白裹,柳彩轻黄染。
顺气草薰薰,适情鸥泛泛。
旧游成梦寐,往事随阳焱。
芳物感幽怀,一动平生念。

Pronunciation

kāi yuán sì dōng chí zǎo chūn

chí shuǐ nuǎn wēn tūn , shuǐ qīng bō liàn yàn 。
cù cù qīng ní zhōng , xīn pú yè rú jiàn 。
méi fáng xiǎo bái guǒ , liǔ cǎi qīng huáng rǎn 。
shùn qì cǎo xūn xūn , shì qíng ōu fàn fàn 。
jiù yóu chéng mèng mèi , wǎng shì suí yáng yàn 。
fāng wù gǎn yōu huái , yī dòng píng shēng niàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.