Traditional

開局

八十年光敢自期,鏡中久已發成絲。
誰令歸蹋京麈路,又見新開史局時。
舊吏僅存多不識,殘編重對隻成悲。
免朝愈覺君恩厚,閑看中庭木影移。

Simplified

开局

八十年光敢自期,镜中久已发成丝。
谁令归蹋京麈路,又见新开史局时。
旧吏仅存多不识,残编重对只成悲。
免朝愈觉君恩厚,闲看中庭木影移。

Pronunciation

kāi jú

bā shí nián guāng gǎn zì qī , jìng zhōng jiǔ yǐ fā chéng sī 。
shuí líng guī tà jīng zhǔ lù , yòu jiàn xīn kāi shǐ jú shí 。
jiù lì jǐn cún duō bù shí , cán biān zhòng duì zhī chéng bēi 。
miǎn zhāo yù jué jūn ēn hòu , xián kàn zhōng tíng mù yǐng yí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.