Traditional

開成二年夏聞新蟬贈夢得

十載與君別,常感新蟬鳴。
今年共君聽,同在洛陽城。
噪處知林靜,聞時覺景清。
涼風忽裊裊,秋思先秋生。
殘槿花邊立,老槐陰下行。
雖無索居恨,還動長年情。
且喜未聾耳,年年聞此聲。

Simplified

开成二年夏闻新蝉赠梦得

十载与君别,常感新蝉鸣。
今年共君听,同在洛阳城。
噪处知林静,闻时觉景清。
凉风忽袅袅,秋思先秋生。
残槿花边立,老槐阴下行。
虽无索居恨,还动长年情。
且喜未聋耳,年年闻此声。

Pronunciation

kāi chéng èr nián xià wén xīn chán zèng mèng dé

shí zài yǔ jūn bié , cháng gǎn xīn chán míng 。
jīn nián gòng jūn tīng , tóng zài luò yáng chéng 。
zào chǔ zhī lín jìng , wén shí jué jǐng qīng 。
liáng fēng hū niǎo niǎo , qiū sī xiān qiū shēng 。
cán jǐn huā biān lì , lǎo huái yīn xià xíng 。
suī wú suǒ jū hèn , huán dòng cháng nián qíng 。
qiě xǐ wèi lóng ěr , nián nián wén cǐ shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.