Traditional

開成大行皇帝挽歌詞四首奉敕撰進

禦宇恢皇化,傳家葉至公。
華夷臣妾內,堯舜弟兄中。
制度移民俗,文章變國風。
開成與貞觀,實錄事多同。

晏駕辭雙闕,靈儀出九衢。
上雲歸碧落,下席葬蒼梧。
蓂晚余堯歷,龜新啟夏圖。
三朝聯棣萼,從古帝王無。

嚴恭七月禮,哀慟萬人心。
地感騰秋氣,天愁結夕陰。
鼎湖龍漸遠,蒙汜日初沈。
唯有雲韶樂,長留治世音。

化成同軌表清平,恩結連枝感聖明。
帝與九齡雖吉夢,山呼萬歲是虛聲。
月低儀仗辭蘭路,風引笳簫入柏城。
老病龍髯攀不及,東周退傅最傷情。

Simplified

开成大行皇帝挽歌词四首奉敕撰进

御宇恢皇化,传家叶至公。
华夷臣妾内,尧舜弟兄中。
制度移民俗,文章变国风。
开成与贞观,实录事多同。

晏驾辞双阙,灵仪出九衢。
上云归碧落,下席葬苍梧。
蓂晚余尧历,龟新启夏图。
三朝联棣萼,从古帝王无。

严恭七月礼,哀恸万人心。
地感腾秋气,天愁结夕阴。
鼎湖龙渐远,蒙汜日初沉。
唯有云韶乐,长留治世音。

化成同轨表清平,恩结连枝感圣明。
帝与九龄虽吉梦,山呼万岁是虚声。
月低仪仗辞兰路,风引笳箫入柏城。
老病龙髯攀不及,东周退傅最伤情。

Pronunciation

kāi chéng dà xíng huáng dì wǎn gē cí sì shǒu fèng chì zhuàn jìn

yù yǔ huī huáng huà , chuán jiā yè zhì gōng 。
huá yí chén qiè nèi , yáo shùn dì xiōng zhōng 。
zhì dù yí mín sú , wén zhāng biàn guó fēng 。
kāi chéng yǔ zhēn guān , shí lù shì duō tóng 。

yàn jià cí shuāng què , líng yí chū jiǔ qú 。
shàng yún guī bì luò , xià xí zàng cāng wú 。
míng wǎn yú yáo lì , guī xīn qǐ xià tú 。
sān zhāo lián dì è , cóng gǔ dì wáng wú 。

yán gōng qī yuè lǐ , āi tòng wàn rén xīn 。
dì gǎn téng qiū qì , tiān chóu jié xī yīn 。
dǐng hú lóng jiàn yuǎn , mēng sì rì chū chén 。
wéi yǒu yún sháo lè , cháng liú zhì shì yīn 。

huà chéng tóng guǐ biǎo qīng píng , ēn jié lián zhī gǎn shèng míng 。
dì yǔ jiǔ líng suī jí mèng , shān hū wàn suì shì xū shēng 。
yuè dī yí zhàng cí lán lù , fēng yǐn jiā xiāo rù bǎi chéng 。
lǎo bìng lóng rán pān bù jí , dōng zhōu tuì fù zuì shāng qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.