Traditional

開龍門八節石灘詩二首

鐵鑿金錘殷若雷,八灘九石劍棱摧。
竹篙桂楫飛如箭,百筏千艘魚貫來。
振錫導師憑眾力,揮金退傅施家財。
他時相逐四方去,莫慮塵沙路不開。
七十三翁旦暮身,誓開險路作通津。
夜舟過此無傾覆,朝脛從今免苦辛。
十裏叱灘變河漢,八寒陰獄化陽春。
[八寒地獄見佛名及涅盤經,故以八節灘為此。
]我身雖歿心長在,暗施慈悲與後人。

Simplified

开龙门八节石滩诗二首

铁凿金锤殷若雷,八滩九石剑棱摧。
竹篙桂楫飞如箭,百筏千艘鱼贯来。
振锡导师凭众力,挥金退傅施家财。
他时相逐四方去,莫虑尘沙路不开。
七十三翁旦暮身,誓开险路作通津。
夜舟过此无倾覆,朝胫从今免苦辛。
十里叱滩变河汉,八寒阴狱化阳春。
[八寒地狱见佛名及涅盘经,故以八节滩为此。
]我身虽殁心长在,暗施慈悲与后人。

Pronunciation

kāi lóng mén bā jié shí tān shī èr shǒu

tiě záo jīn chuí yīn ruò léi , bā tān jiǔ shí jiàn léng cuī 。
zhú gāo guì jí fēi rú jiàn , bǎi fá qiān sōu yú guàn lái 。
zhèn xī dǎo shī píng zhòng lì , huī jīn tuì fù shī jiā cái 。
tā shí xiāng zhú sì fāng qù , mò lǜ chén shā lù bù kāi 。
qī shí sān wēng dàn mù shēn , shì kāi xiǎn lù zuò tōng jīn 。
yè zhōu guò cǐ wú qīng fù , zhāo jìng cóng jīn miǎn kǔ xīn 。
shí lǐ chì tān biàn hé hàn , bā hán yīn yù huà yáng chūn 。
[ bā hán dì yù jiàn fó míng jí niè pán jīng , gù yǐ bā jié tān wéi cǐ 。
] wǒ shēn suī mò xīn cháng zài , àn shī cí bēi yǔ hòu rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.