Traditional

棄婦詞

古人雖棄婦,棄婦有歸處。
今日妾辭君,辭君欲何去。
本家零落盡,慟哭來時路。
憶昔未嫁君,聞君甚周旋。
及與同結發,值君適幽燕。
孤魂托飛鳥,兩眼如流泉。
流泉咽不燥,萬裏關山道。
及至見君歸,君歸妾已老。
物情棄衰歇,新寵方妍好。
拭淚出故房,傷心劇秋草。
妾以憔悴捐,羞將舊物還。
餘生欲有寄,誰肯相留連。
空床對虛牖,不覺塵埃厚。
寒水芙蓉花,秋風墮楊柳。
記得初嫁君,小姑始扶床。
今日君棄妾,小姑如妾長。
回頭語小姑,莫嫁如兄夫。

Simplified

弃妇词

古人虽弃妇,弃妇有归处。
今日妾辞君,辞君欲何去。
本家零落尽,恸哭来时路。
忆昔未嫁君,闻君甚周旋。
及与同结发,值君适幽燕。
孤魂托飞鸟,两眼如流泉。
流泉咽不燥,万里关山道。
及至见君归,君归妾已老。
物情弃衰歇,新宠方妍好。
拭泪出故房,伤心剧秋草。
妾以憔悴捐,羞将旧物还。
馀生欲有寄,谁肯相留连。
空床对虚牖,不觉尘埃厚。
寒水芙蓉花,秋风堕杨柳。
记得初嫁君,小姑始扶床。
今日君弃妾,小姑如妾长。
回头语小姑,莫嫁如兄夫。

Pronunciation

qì fù cí

gǔ rén suī qì fù , qì fù yǒu guī chǔ 。
jīn rì qiè cí jūn , cí jūn yù hé qù 。
běn jiā líng luò jìn , tòng kū lái shí lù 。
yì xī wèi jià jūn , wén jūn shèn zhōu xuán 。
jí yǔ tóng jié fā , zhí jūn shì yōu yàn 。
gū hún tuō fēi niǎo , liǎng yǎn rú liú quán 。
liú quán yān bù zào , wàn lǐ guān shān dào 。
jí zhì jiàn jūn guī , jūn guī qiè yǐ lǎo 。
wù qíng qì shuāi xiē , xīn chǒng fāng yán hǎo 。
shì lèi chū gù fáng , shāng xīn jù qiū cǎo 。
qiè yǐ qiáo cuì juān , xiū jiāng jiù wù huán 。
yú shēng yù yǒu jì , shuí kěn xiāng liú lián 。
kōng chuáng duì xū yǒu , bù jué chén āi hòu 。
hán shuǐ fú róng huā , qiū fēng duò yáng liǔ 。
jì dé chū jià jūn , xiǎo gū shǐ fú chuáng 。
jīn rì jūn qì qiè , xiǎo gū rú qiè cháng 。
huí tóu yǔ xiǎo gū , mò jià rú xiōng fū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.