Traditional

弄白鷗歌

泛泛江上鷗,毛衣皓如雪。
朝飛瀟湘水,夜宿洞庭月。
歸客正夷猶,愛此滄江閑白鷗。

Simplified

弄白鸥歌

泛泛江上鸥,毛衣皓如雪。
朝飞潇湘水,夜宿洞庭月。
归客正夷犹,爱此沧江闲白鸥。

Pronunciation

nòng bái ōu gē

fàn fàn jiāng shàng ōu , máo yī hào rú xuě 。
zhāo fēi xiāo xiāng shuǐ , yè sù dòng tíng yuè 。
guī kè zhèng yí yóu , ài cǐ cāng jiāng xián bái ōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.