Traditional

弋陽溪中望仙人城

何草乏靈姿,無山不孤絕。
我行雖雲蹇,偶勝聊換節。
上界浮中流,光響洞明滅。
晚禽曝霜羽,寒魚依石發。
自有無還心,隔波望松雪。

Simplified

弋阳溪中望仙人城

何草乏灵姿,无山不孤绝。
我行虽云蹇,偶胜聊换节。
上界浮中流,光响洞明灭。
晚禽曝霜羽,寒鱼依石发。
自有无还心,隔波望松雪。

Pronunciation

yì yáng xī zhōng wàng xiān rén chéng

hé cǎo fá líng zī , wú shān bù gū jué 。
wǒ xíng suī yún jiǎn , ǒu shèng liáo huàn jié 。
shàng jiè fú zhōng liú , guāng xiǎng dòng míng miè 。
wǎn qín pù shuāng yǔ , hán yú yī shí fā 。
zì yǒu wú huán xīn , gé bō wàng sōng xuě 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.