Traditional

弋陽道中遇大雪

我行江郊暮猶進,大雪塞空迷遠近;壯哉組練從天來,人間有此堂堂陣!
少年頗愛軍中樂,跌宕不耐微官縛;憑鞍寓目一帳然,思為君王掃河洛。
夜聽簌簌窗紙鳴,恰似鐵馬相磨聲;起傾鬥酒歌出塞,彈壓胸中十萬兵。

Simplified

弋阳道中遇大雪

我行江郊暮犹进,大雪塞空迷远近;壮哉组练从天来,人间有此堂堂阵!
少年颇爱军中乐,跌宕不耐微官缚;凭鞍寓目一帐然,思为君王扫河洛。
夜听簌簌窗纸鸣,恰似铁马相磨声;起倾斗酒歌出塞,弹压胸中十万兵。

Pronunciation

yì yáng dào zhōng yù dà xuě

wǒ xíng jiāng jiāo mù yóu jìn , dà xuě sāi kōng mí yuǎn jìn û zhuàng zāi zǔ liàn cóng tiān lái , rén jiān yǒu cǐ táng táng zhèn !
shǎo nián pō ài jūn zhōng lè , diē dàng bù nài wēi guān fù û píng ān yù mù yī zhàng rán , sī wéi jūn wáng sǎo hé luò 。
yè tīng sù sù chuāng zhǐ míng , qià sì tiě mǎ xiāng mó shēng û qǐ qīng dǒu jiǔ gē chū sāi , dàn yā xiōng zhōng shí wàn bīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.