Traditional

引泉

一為止足限,二為衰疾牽。
邴罷不因事,陶歸非待年。
歸來蒿洛下,閉戶何蕭然。
靜掃林下地,閑疏池畔泉。
伊流狹似帶,洛石大如拳。
誰教明月下,為我聲濺濺。
竟夕舟中坐,有時橋上眠。
何用施屏障,水竹繞床前。

Simplified

引泉

一为止足限,二为衰疾牵。
邴罢不因事,陶归非待年。
归来蒿洛下,闭户何萧然。
静扫林下地,闲疏池畔泉。
伊流狭似带,洛石大如拳。
谁教明月下,为我声溅溅。
竟夕舟中坐,有时桥上眠。
何用施屏障,水竹绕床前。

Pronunciation

yǐn quán

yī wéi zhǐ zú xiàn , èr wéi shuāi jí qiān 。
bǐng bà bù yīn shì , táo guī fēi dài nián 。
guī lái hāo luò xià , bì hù hé xiāo rán 。
jìng sǎo lín xià dì , xián shū chí pàn quán 。
yī liú xiá sì dài , luò shí dà rú quán 。
shuí jiào míng yuè xià , wéi wǒ shēng jiàn jiàn 。
jìng xī zhōu zhōng zuò , yǒu shí qiáo shàng mián 。
hé yòng shī píng zhàng , shuǐ zhú rào chuáng qián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.