Traditional

張十八

諫垣幾見遷遺補,憲府頻聞轉殿監。
獨有詠詩張太祝,十年不改舊官銜。

Simplified

张十八

谏垣几见迁遗补,宪府频闻转殿监。
独有咏诗张太祝,十年不改旧官衔。

Pronunciation

zhāng shí bā

jiàn yuán jī jiàn qiān yí bǔ , xiàn fǔ pín wén zhuǎn diàn jiān 。
dú yǒu yǒng shī zhāng tài zhù , shí nián bù gǎi jiù guān xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.