Traditional

張常侍相訪

西亭晚寂寞,鶯散柳陰繁。
水戶簾不卷,風床席自翻。
忽聞車馬客,來訪蓬蒿門。
況是張常侍,安得不開樽?

Simplified

张常侍相访

西亭晚寂寞,莺散柳阴繁。
水户帘不卷,风床席自翻。
忽闻车马客,来访蓬蒿门。
况是张常侍,安得不开樽?

Pronunciation

zhāng cháng shì xiāng fǎng

xī tíng wǎn jì mò , yīng sàn liǔ yīn fán 。
shuǐ hù lián bù juàn , fēng chuáng xí zì fān 。
hū wén chē mǎ kè , lái fǎng péng hāo mén 。
kuàng shì zhāng cháng shì , ān dé bù kāi zūn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.