Traditional

彈琴谷

谷中誰彈琴,琴響谷冥寂。
因君扣商調,草蟲驚暗壁。

Simplified

弹琴谷

谷中谁弹琴,琴响谷冥寂。
因君扣商调,草虫惊暗壁。

Pronunciation

dàn qín gǔ

gǔ zhōng shuí dàn qín , qín xiǎng gǔ míng jì 。
yīn jūn kòu shāng diào , cǎo chóng jīng àn bì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.