Traditional

彈琴

泠泠七弦上,靜聽松風寒。
古調雖自愛,今人多不彈。

Simplified

弹琴

泠泠七弦上,静听松风寒。
古调虽自爱,今人多不弹。

Pronunciation

dàn qín

líng líng qī xián shàng , jìng tīng sōng fēng hán 。
gǔ diào suī zì ài , jīn rén duō bù dàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.