Traditional

強起迎春戲寄思黯

杖策人扶廢病身,晴和強起一迎春。
他時蹇跛縱行得,笑殺平原樓上人。

Simplified

强起迎春戏寄思黯

杖策人扶废病身,晴和强起一迎春。
他时蹇跛纵行得,笑杀平原楼上人。

Pronunciation

qiáng qǐ yíng chūn xì jì sī àn

zhàng cè rén fú fèi bìng shēn , qíng hé qiáng qǐ yī yíng chūn 。
tā shí jiǎn bǒ zòng xíng dé , xiào shā píng yuán lóu shàng rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.