Traditional

歸山作

心事數莖白發,生涯一片青山。
空林有雪相待,古道無人獨還。

Simplified

归山作

心事数茎白发,生涯一片青山。
空林有雪相待,古道无人独还。

Pronunciation

guī shān zuò

xīn shì shù jīng bái fā , shēng yá yī piàn qīng shān 。
kōng lín yǒu xuě xiāng dài , gǔ dào wú rén dú huán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.