Traditional

歸來二周歲

歸來二周歲,二歲似須臾。
池藕重生葉,林鴉再引雛。
時豐實倉廩,春暖葺庖廚。
更作一年計,三年身健無?

Simplified

归来二周岁

归来二周岁,二岁似须臾。
池藕重生叶,林鸦再引雏。
时丰实仓廪,春暖葺庖厨。
更作一年计,三年身健无?

Pronunciation

guī lái èr zhōu suì

guī lái èr zhōu suì , èr suì sì xū yú 。
chí ǒu zhòng shēng yè , lín yā zài yǐn chú 。
shí fēng shí cāng lǐn , chūn nuǎn qì páo chú 。
gēng zuò yī nián jì , sān nián shēn jiàn wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.