Traditional

歸次漢中境上

雲棧屏山閱月遊,馬蹄初喜蹋梁州。
地連秦雍川原壯,水下荊楊日夜流。
遺虜孱孱寧遠略,孤臣耿耿獨私憂。
良時恐作他年恨,大散關頭又一秋。

Simplified

归次汉中境上

云栈屏山阅月游,马蹄初喜蹋梁州。
地连秦雍川原壮,水下荆杨日夜流。
遗虏孱孱宁远略,孤臣耿耿独私忧。
良时恐作他年恨,大散关头又一秋。

Pronunciation

guī cì hàn zhōng jìng shàng

yún zhàn píng shān yuè yuè yóu , mǎ tí chū xǐ tà liáng zhōu 。
dì lián qín yōng chuān yuán zhuàng , shuǐ xià jīng yáng rì yè liú 。
yí lǔ chán chán níng yuǎn l liáng shí kǒng zuò tā nián hèn , dà sàn guān tóu yòu yī qiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.