Traditional

歸渡洛水

暝色赴春愁,歸人南渡頭。
渚煙空翠合,灘月碎光流。
澧浦饒芳草,滄浪有釣舟。
誰知放歌客,此意正悠悠。

Simplified

归渡洛水

暝色赴春愁,归人南渡头。
渚烟空翠合,滩月碎光流。
澧浦饶芳草,沧浪有钓舟。
谁知放歌客,此意正悠悠。

Pronunciation

guī dù luò shuǐ

míng sè fù chūn chóu , guī rén nán dù tóu 。
zhǔ yān kōng cuì hé , tān yuè suì guāng liú 。
lǐ pǔ ráo fāng cǎo , cāng làng yǒu diào zhōu 。
shuí zhī fàng gē kè , cǐ yì zhèng yōu yōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.