Traditional

歸田樂

水繞溪橋綠。
泛蘋汀,步迷花曲。
衣巾散餘馥。
種竹更洗竹。
詠竹題竹。
日暮無人伴幽獨。
光陰雙轉轂。
可惜許,等閑愁萬斛。
世間種種,隻是榮和辱。
念足又願足。
意足心足。
忘了眉頭怎生蹙。

Simplified

归田乐

水绕溪桥绿。
泛苹汀,步迷花曲。
衣巾散馀馥。
种竹更洗竹。
咏竹题竹。
日暮无人伴幽独。
光阴双转毂。
可惜许,等闲愁万斛。
世间种种,只是荣和辱。
念足又愿足。
意足心足。
忘了眉头怎生蹙。

Pronunciation

guī tián lè

shuǐ rào xī qiáo lǜ 。
fàn píng tīng , bù mí huā qū 。
yī jīn sàn yú fù 。
zhǒng zhú gēng xǐ zhú 。
yǒng zhú tí zhú 。
rì mù wú rén bàn yōu dú 。
guāng yīn shuāng zhuǎn gǔ 。
kě xī xǔ , děng xián chóu wàn hú 。
shì jiān zhǒng zhǒng , zhī shì róng hé rǔ 。
niàn zú yòu yuàn zú 。
yì zú xīn zú 。
wàng liǎo méi tóu zěn shēng cù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.