Traditional

歸田詩

務農勤九榖。
歸來嘉一廛。
穿渠移水碓。
燒棘起山田。
樹陰逢歇馬。
魚潭見酒船。
苦李無人摘。
秋瓜不直錢。
社雞新欲伏。
原蠶始更眠。
今日張平子。
飜為人所憐。

Simplified

归田诗

务农勤九榖。
归来嘉一廛。
穿渠移水碓。
烧棘起山田。
树阴逢歇马。
鱼潭见酒船。
苦李无人摘。
秋瓜不直钱。
社鸡新欲伏。
原蚕始更眠。
今日张平子。
飜为人所怜。

Pronunciation

guī tián shī

wù nóng qín jiǔ gǔ , guī lái jiā yī chán , chuān qú yí shuǐ duì , shāo jí qǐ shān tián , shù yīn féng xiē mǎ , yú tán jiàn jiǔ chuán , kǔ lǐ wú rén zhāi , qiū guā bù zhí qián , shè jī xīn yù fú , yuán cán shǐ gēng mián , jīn rì zhāng píng zǐ , fān wéi rén suǒ lián ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.