Traditional

歸老

兩腳走萬裏,歸老樵風溪,雖遠京雒塵,窮巷還多泥。
累累喪家狗,喔喔失旦雞。
幸非徙比景,何恨棲會稽。
今年更可笑,傴僂自灌畦。
榮雖不滿眼,悔亦免噬臍。
萬事付一尊,師友阮與嵇。

Simplified

归老

两脚走万里,归老樵风溪,虽远京雒尘,穷巷还多泥。
累累丧家狗,喔喔失旦鸡。
幸非徙比景,何恨栖会稽。
今年更可笑,伛偻自灌畦。
荣虽不满眼,悔亦免噬脐。
万事付一尊,师友阮与嵇。

Pronunciation

guī lǎo

liǎng jiǎo zǒu wàn lǐ , guī lǎo qiáo fēng xī , suī yuǎn jīng luò chén , qióng xiàng huán duō ní 。
léi léi sāng jiā gǒu , ō ō shī dàn jī 。
xìng fēi xǐ bǐ jǐng , hé hèn qī huì jī 。
jīn nián gēng kě xiào , yǔ lǚ zì guàn qí 。
róng suī bù mǎn yǎn , huǐ yì miǎn shì qí 。
wàn shì fù yī zūn , shī yǒu ruǎn yǔ jí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.