Traditional

歸陽羨兼送劉八長卿

湖上孤帆別,江南謫宦歸。
前程愁更遠,臨水淚沾衣。
雲夢春山遍,瀟湘過客稀。
武陵招我隱,歲晚閉柴扉。

Simplified

归阳羡兼送刘八长卿

湖上孤帆别,江南谪宦归。
前程愁更远,临水泪沾衣。
云梦春山遍,潇湘过客稀。
武陵招我隐,岁晚闭柴扉。

Pronunciation

guī yáng xiàn jiān sòng liú bā cháng qīng

hú shàng gū fān bié , jiāng nán zhé huàn guī 。
qián chéng chóu gēng yuǎn , lín shuǐ lèi zhān yī 。
yún mèng chūn shān biàn , xiāo xiāng guò kè xī 。
wǔ líng zhāo wǒ yǐn , suì wǎn bì chái fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.