Traditional

歸陽蕭寺有丁行者能修無生忍擔水施僧況歸命

化佛示持帚,仲尼稱執鞭。
列生禦風歸,飼豕如人焉。
曹溪第六祖,踏碓逾三年。
伊人自何方,長綬趨遙泉。
開士行何苦,雙瓶胝兩肩。
蕭寺百餘僧,東廚正揚煙。
露足沙石裂,外形巾褐穿。
若其有此身,豈得安穩眠。
獨出違順境,不為寒暑還。
大聖於其中,領我心之虔。
萬法常空滅,無生因忍全。
一國一釋迦,一燈分百千。
永願遺世知,現身彌勒前。
潛容偏虛空,靈響不可傳。
智慧舍利佛,神通自乾連。
阿若憍陳如,迦葉迦旃延。
左右二菩薩,文殊並普賢。
身披六銖衣,億劫為大仙。
寶塔寶樓閣,重檐交梵天。
譬如一明珠,共贊光白圓。
天魔波旬等,降伏金剛堅。
野叉羅剎鬼,亦赦塵垢纏。
乃致金翅鳥,吞龍護洪淵。
一十一眾中,身意皆快然。
八河註大海,中有楞伽船。
佛法付國王,平等無頗偏。
天子事端拱,大臣行其權。
玉堂無蠅飛,五月冰凜筵。
盡力答明主,猶自招罪愆。
九族無白身,百花動嬋娟。
神聖惡如此,物華不能妍。
祿山一微胡,驅馬來自燕。
宛彼宮闕麗,如何犬羊膻。
苦哉千萬人,流血成丹川。
此輩之死後,鑊湯所熬煎。
業風吹其魂,猛火燒其煙。
獨有丁行者,無憂樹枝邊。
市頭盲老人,長者乞一錢。
韜照多密用,為君吟此篇。

Simplified

归阳萧寺有丁行者能修无生忍担水施僧况归命

化佛示持帚,仲尼称执鞭。
列生御风归,饲豕如人焉。
曹溪第六祖,踏碓逾三年。
伊人自何方,长绶趋遥泉。
开士行何苦,双瓶胝两肩。
萧寺百馀僧,东厨正扬烟。
露足沙石裂,外形巾褐穿。
若其有此身,岂得安稳眠。
独出违顺境,不为寒暑还。
大圣于其中,领我心之虔。
万法常空灭,无生因忍全。
一国一释迦,一灯分百千。
永愿遗世知,现身弥勒前。
潜容偏虚空,灵响不可传。
智慧舍利佛,神通自乾连。
阿若憍陈如,迦叶迦旃延。
左右二菩萨,文殊并普贤。
身披六铢衣,亿劫为大仙。
宝塔宝楼阁,重檐交梵天。
譬如一明珠,共赞光白圆。
天魔波旬等,降伏金刚坚。
野叉罗刹鬼,亦赦尘垢缠。
乃致金翅鸟,吞龙护洪渊。
一十一众中,身意皆快然。
八河注大海,中有楞伽船。
佛法付国王,平等无颇偏。
天子事端拱,大臣行其权。
玉堂无蝇飞,五月冰凛筵。
尽力答明主,犹自招罪愆。
九族无白身,百花动婵娟。
神圣恶如此,物华不能妍。
禄山一微胡,驱马来自燕。
宛彼宫阙丽,如何犬羊膻。
苦哉千万人,流血成丹川。
此辈之死后,镬汤所熬煎。
业风吹其魂,猛火烧其烟。
独有丁行者,无忧树枝边。
市头盲老人,长者乞一钱。
韬照多密用,为君吟此篇。

Pronunciation

guī yáng xiāo sì yǒu dīng xíng zhě néng xiū wú shēng rěn dān shuǐ shī sēng kuàng guī mìng

huà fó shì chí zhǒu , zhòng ní chēng zhí biān 。
liè shēng yù fēng guī , sì shǐ rú rén yān 。
cáo xī dì liù zǔ , tà duì yú sān nián 。
yī rén zì hé fāng , cháng shòu qū yáo quán 。
kāi shì xíng hé kǔ , shuāng píng zhī liǎng jiān 。
xiāo sì bǎi yú sēng , dōng chú zhèng yáng yān 。
lù zú shā shí liè , wài xíng jīn hè chuān 。
ruò qí yǒu cǐ shēn , qǐ dé ān wěn mián 。
dú chū wéi shùn jìng , bù wéi hán shǔ huán 。
dà shèng yú qí zhōng , lǐng wǒ xīn zhī qián 。
wàn fǎ cháng kōng miè , wú shēng yīn rěn quán 。
yī guó yī shì jiā , yī dēng fēn bǎi qiān 。
yǒng yuàn yí shì zhī , xiàn shēn mí lè qián 。
qián róng piān xū kōng , líng xiǎng bù kě chuán 。
zhì huì shè lì fó , shén tōng zì qián lián 。
ā ruò jiāo chén rú , jiā yè jiā zhān yán 。
zuǒ yòu èr pú sà , wén shū bìng pǔ xián 。
shēn pī liù zhū yī , yì jié wéi dà xiān 。
bǎo tǎ bǎo lóu gé , zhòng yán jiāo fàn tiān 。
pì rú yī míng zhū , gòng zàn guāng bái yuán 。
tiān mó bō xún děng , jiàng fú jīn gāng jiān 。
yě chā luó chà guǐ , yì shè chén gòu chán 。
nǎi zhì jīn chì niǎo , tūn lóng hù hóng yuān 。
yī shí yī zhòng zhōng , shēn yì jiē kuài rán 。
bā hé zhù dà hǎi , zhōng yǒu léng qié chuán 。
fó fǎ fù guó wáng , píng děng wú pō piān 。
tiān zǐ shì duān gǒng , dà chén xíng qí quán 。
yù táng wú yíng fēi , wǔ yuè bīng lǐn yán 。
jìn lì dá míng zhǔ , yóu zì zhāo zuì qiān 。
jiǔ zú wú bái shēn , bǎi huā dòng chán juān 。
shén shèng è rú cǐ , wù huá bù néng yán 。
lù shān yī wēi hú , qū mǎ lái zì yàn 。
wǎn bǐ gōng què lì , rú hé quǎn yáng shān 。
kǔ zāi qiān wàn rén , liú xuè chéng dān chuān 。
cǐ bèi zhī sǐ hòu , huò tāng suǒ āo jiān 。
yè fēng chuī qí hún , měng huǒ shāo qí yān 。
dú yǒu dīng xíng zhě , wú yōu shù zhī biān 。
shì tóu máng lǎo rén , cháng zhě qǐ yī qián 。
tāo zhào duō mì yòng , wéi jūn yín cǐ piān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.