Traditional

彭祖井(一本題上有奉和王相公五字)

上公旌節在徐方,舊井莓苔近寢堂。
訪古因知彭祖宅,得仙何必葛洪鄉。
清虛不共春池竟,盥漱偏宜夏日長。
聞道延年如玉液,欲將調鼎獻明光。

Simplified

彭祖井(一本题上有奉和王相公五字)

上公旌节在徐方,旧井莓苔近寝堂。
访古因知彭祖宅,得仙何必葛洪乡。
清虚不共春池竟,盥漱偏宜夏日长。
闻道延年如玉液,欲将调鼎献明光。

Pronunciation

péng zǔ jǐng ( yī běn tí shàng yǒu fèng hé wáng xiāng gōng wǔ zì )

shàng gōng jīng jié zài xú fāng , jiù jǐng méi tái jìn qǐn táng 。
fǎng gǔ yīn zhī péng zǔ zhái , dé xiān hé bì gé hóng xiāng 。
qīng xū bù gòng chūn chí jìng , guàn shù piān yí xià rì cháng 。
wén dào yán nián rú yù yè , yù jiāng diào dǐng xiàn míng guāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.