Traditional

待旦

東方星磊磊,西舍雞喔喔。
萬慮集五更,吾睡無由著。
世事如飲酒,不獻自無酢。
開窗起危坐,送月西南落。

Simplified

待旦

东方星磊磊,西舍鸡喔喔。
万虑集五更,吾睡无由著。
世事如饮酒,不献自无酢。
开窗起危坐,送月西南落。

Pronunciation

dài dàn

dōng fāng xīng lěi lěi , xī shè jī ō ō 。
wàn lǜ jí wǔ gēng , wú shuì wú yóu zhù 。
shì shì rú yǐn jiǔ , bù xiàn zì wú zuò 。
kāi chuāng qǐ wēi zuò , sòng yuè xī nán luò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.