Traditional

待漏入閣書事奉贈元九學士閣老

衙排宣政仗,門啟紫宸關。
彩筆停書命,花磚趁立班。
稀星點銀礫,殘月墮金環。
暗漏猶傳水,明河漸下山。
從東分地色,向北仰天顏。
碧縷爐煙直,紅垂佩尾閑。
綸闈慚並入,翰苑忝先攀。
笑我青袍故,饒君茜綬殷。
詩仙歸洞裏,酒病滯人間。
好去鹓鸞侶,沖天便不還。

Simplified

待漏入阁书事奉赠元九学士阁老

衙排宣政仗,门启紫宸关。
彩笔停书命,花砖趁立班。
稀星点银砾,残月堕金环。
暗漏犹传水,明河渐下山。
从东分地色,向北仰天颜。
碧缕炉烟直,红垂佩尾闲。
纶闱惭并入,翰苑忝先攀。
笑我青袍故,饶君茜绶殷。
诗仙归洞里,酒病滞人间。
好去鹓鸾侣,冲天便不还。

Pronunciation

dài lòu rù gé shū shì fèng zèng yuán jiǔ xué shì gé lǎo

yá pái xuān zhèng zhàng , mén qǐ zǐ chén guān 。
cǎi bǐ tíng shū mìng , huā zhuān chèn lì bān 。
xī xīng diǎn yín lì , cán yuè duò jīn huán 。
àn lòu yóu chuán shuǐ , míng hé jiàn xià shān 。
cóng dōng fēn dì sè , xiàng běi yǎng tiān yán 。
bì lǚ lú yān zhí , hóng chuí pèi wěi xián 。
lún wéi cán bìng rù , hàn yuàn tiǎn xiān pān 。
xiào wǒ qīng páo gù , ráo jūn qiàn shòu yīn 。
shī xiān guī dòng lǐ , jiǔ bìng zhì rén jiān 。
hǎo qù yuān luán lǚ , chōng tiān biàn bù huán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.