Traditional

後死

後死非初望,余生隻自悲。
舊交孤劍在,壯誌短檠知。
行步雖依杖,光陰未付棋。
為農自當力,不為學豳詩。

Simplified

後死

後死非初望,余生只自悲。
旧交孤剑在,壮志短檠知。
行步虽依杖,光阴未付棋。
为农自当力,不为学豳诗。

Pronunciation

hòu sǐ

hòu sǐ fēi chū wàng , yú shēng zhī zì bēi 。
jiù jiāo gū jiàn zài , zhuàng zhì duǎn qíng zhī 。
xíng bù suī yī zhàng , guāng yīn wèi fù qí 。
wéi nóng zì dāng lì , bù wéi xué bīn shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.