Traditional

徐州送丘侍禦之越

時鳥催春色,離人惜歲華。
遠山隨擁傳,芳草引還家。
北固潮當闊,西陵路稍斜。
縱令寒食過,猶有鏡中花。

Simplified

徐州送丘侍御之越

时鸟催春色,离人惜岁华。
远山随拥传,芳草引还家。
北固潮当阔,西陵路稍斜。
纵令寒食过,犹有镜中花。

Pronunciation

xú zhōu sòng qiū shì yù zhī yuè

shí niǎo cuī chūn sè , lí rén xī suì huá 。
yuǎn shān suí yōng chuán , fāng cǎo yǐn huán jiā 。
běi gù cháo dāng kuò , xī líng lù shāo xié 。
zòng líng hán shí guò , yóu yǒu jìng zhōng huā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.